Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky webové stránky www.ledd.cz

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Pro účely Obchodních podmínek se považuje za:
  1. Prodávajícího“ společnost crystal stores, s.r.o., IČ: 04224281, DIČ: CZO4224281 se sídlem Jakubská 121/1, Brno, 602 00, zapsaná v OR vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88844.
  2. Kupujícího, Zákazníka nebo Návštěvníka“ se považuje spotřebitel, nepodnikající fyzická osoba, jejíž záměr je objednat Zboží z Obchodu a uzavřít o něm s Prodávajícím Kupní smlouvu.
  3. Zboží“ se považuje movitá věc, která je zobrazena prostřednictvím Obchodu, které Prodávající nabízí k prodeji, a tedy tím k uzavření Kupní smlouvy.
  4. Podnikatel“ se považuje fyzická osoba nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  5. Obchod nebo Internetový obchod“ se považuje webové rozhraní, které se nalézá na webové adrese https://www.ledd.cz/.
  6. Občanský zákoník“ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Zákon o evidenci tržeb“ Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Zákon o ochraně osobních údajů“ Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  9. Nařízení GDPR“ Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  10. Zákon o informační společnosti“ Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  11. Zákon o ochraně spotřebitele“ Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  12. Soubor cookie“ se považuje textový soubor, který je ukládán do elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňuje správné fungování webového rozhraní.
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a násl. občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vznikající v souvislosti s uzavíráním smluv mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu.
 3. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ledd.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí všech kupních smluv. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 9. Při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

 

Článek II.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:
  1. o způsobu přepravy a s tím spojených nákladech s přepravou zboží dle čl. IV. odst. 1 Obchodních podmínek,
  2. o způsobu úhrady kupní ceny zboží dle čl. IV. odst. 2 Obchodních podmínek,
  3. o vybraném zboží v požadovaném množství, jakosti a provedení,
  4. o identifikačních údajích Kupujícího:
  5. jméno a příjmení,
  6. adresa bydliště,
  7. adresa pro dodání zboží,
  8. telefonní číslo,
  9. adresa elektronické pošty.
 5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit a objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Kupní smlouva je považována za uzavřenou okamžikem potvrzení objednávky Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a podobné), si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 9. Uzavřením kupní smlouvy na sebe Kupující přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 občanský zákoník.
 10. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Článek III.

Cena zboží a Platební podmínky

 1. Celkovou cenu Zboží může Kupující uhradit způsoby uvedenými v čl. IV. odst. 2 Obchodních podmínek.
 2. Uzavřením Kupní smlouvy dle čl. II. odst. 7 Obchodních podmínek je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním a zabalením Zboží způsobem zvoleným Kupujícím dle čl. IV odst. 1. Obchodních podmínek, tak jako je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu za vybraný způsob platby dle čl. IV. odst. 2 Obchodních podmínek. Zboží bude Prodávajícím zabaleno, způsobem vhodným pro jeho uchování a ochranu.
 3. Prodejce dodá zboží Kupujícímu po potvrzení objednávky na elektronickou adresu Kupujícího v souladu s čl. II. odst. 7 Obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že dodací lhůta má pouze orientační charakter.
 4. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. odst. 5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 5. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy dle čl. II. odst. 7 Kupní smlouvy.
 6. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 5 Obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 8. Prodávající může vystavit různé slevové kupony a vouchery, které je možno u Prodávajícího uplatnit i jinou osobou než Kupujícím. Výše finanční částky jakož i platnost je vždy písemně zaznamenána na konkrétním slevovém kuponu či voucheru. Slevové kupony a vouchery nelze vzájemně kombinovat ani používat současně, pokud to není na slevovém kuponu nebo voucheru výslovně uvedeno.
 9. Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy nebo si Kupující vyžádá u Prodávajícího o vystavení faktury, Prodávající fakturu vystaví po uhrazení kupní ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího. Faktura obsahuje údaje stanovené zákonem o evidenci tržeb.
 10. Pokud budou ceny Zboží v Obchodě z důvodu technických a jiných chyb v zřejmém nepoměru k obvyklé ceně za podobné Zboží na trhu, není Prodávající povinen dodat dané Zboží za kupní cenu uvedenou v obchodě. Prodávající sdělí Kupujícímu reálnou cenu zboží a Kupující se rozhodne, zda toto Zboží přijme za skutečnou cenu, nebo Zboží nepřijme a Kupní smlouva bude od počátku zrušena.

 

Článek IV.

Podmínky přepravy a dodání zboží

 1. Způsoby přepravy Zboží může Kupující zvolit následující:
  1. Doručení na pobočku Zásilkovny – 79 Kč
  2. Doručení na adresu – 99 Kč
  3. PPL na adresu – 99 Kč
  4. PPL na parcel shop – 89 Kč
  5. Osobní převzetí v Brně – ZDARMA
  6. Doručení na Slovensko – 110 Kč

Při nákupu nad 2000 Kč je přeprava zdarma

 1. Možnosti úhrad za Zboží:
  1. Platební kartou online – ZDARMA
  2. Převodem – ZDARMA
  3. Dobírkou Zásilkovna – 25 Kč
  4. Dobírkou PPL – 25 Kč
  5. Hotově při osobním převzetí – ZDARMA
  6. Dobírka na Slovensko – 25 Kč
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží v ujednané době a na ujednaném místě v závislosti na způsobu dodání. V případě, že je zboží dodáno pomocí přepravce, je Kupující povinen jej převzít při dodání do místa určení.
 4. Pokud Kupující Zboží nepřevezme, vznikne Prodávajícímu právo od kupní smlouvy odstoupit a právo na zaplacení nákladů spojených s dodáním zboží, pokud nebyly uhrazeny před dodáním zboží.
 5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Při úhradě Zboží před jeho samotným dodáním, je Prodávající oprávněn podmínit předání zboží kontrolou identity přebírající osoby na základě dokladu totožnosti.
 7. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Prodávajícímu a přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Kupující je oprávněn požádat o rozbalení poškozené zásilky přepravce a v případě, že Kupující zjistí, že zboží bylo poškozeno, není povinen jej od přepravce převzít.
 8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

 

Článek V.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo od Kupní smlouvy odstoupit, kromě situací uvedených v čl. V. odst. 4 Obchodních podmínek, a to do čtrnácti dnů (14) od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.
 2. Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit kdykoliv ode dne uzavření Kupní smlouvy do okamžiku převzetí zboží Kupujícím.
 3. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího shop@ledd.cz.
 4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanský zákoník, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V odst. 1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od dojití odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.
 7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

Článek VI.

Reklamační řád

 1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména § 1914–1925, § 2099–2117 a § 2161–2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupujícímu dále náleží práva z vadného plnění stanovená v zákoně o ochraně spotřebitele.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, zejména:
 3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena podle smluveného vzorku nebo předlohy
 6. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 7. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 8. Pokud bude Zboží vykazovat při převzetí podstatné vady, má Kupující právo na:
 9. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vad nepřiměřené
 10. odstranění vady opravou věci,
 11. přiměřenou slevu z kupní ceny,
 12. odstoupení od Kupní smlouvy
 13. Pokud bude zboží vykazovat při převzetí nepodstatné vady, má Kupující právo na:
 14. odstranění vady,
 15. přiměřenou slevu z kupní ceny
 16. odstoupení od Kupní smlouvy nebo dodání nového zboží může Kupující požadovat v případě, kdy nemůže toto zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad nebo pro větší počet vad
 17. V případě použitého zboží má Kupující právo na:
  1. bezplatné odstranění vady,
  2. na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  3. není-li možné odstranění vady ani přiměřená sleva z kupní ceny, odstoupení od Kupní smlouvy.
 18. Ustanovení čl. VI. odst. 3, 4 a 5 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží:
 19. prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 20. za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 21. u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím,
 22. vyplývá-li to z povahy zboží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
 23. Kupující vadu způsobil sám.
 24. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.
 25. Kupující je povinen provést prohlídku zboží co nejdříve a ujistit se o jeho vlastnostech a množství. Kupující je povinen uplatnit jeho právo z odpovědnosti za vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co bude Kupující moct vady zjistit, a to v záruční době. V opačném případě právo z odpovědnosti za vady zboží Kupujícímu zaniká a nebude přiznáno.
 26. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 27. Kupující je povinen Prodávajícímu předat Zboží ve stavu způsobilém posouzení oprávněnosti reklamace. Kupující není oprávněn předat Zboží nepřiměřeně znečištěné. Kupující je povinen doložit, že Zboží bylo zakoupeno u Prodejce a sdělit jakou vadu zboží má, tak jako jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Výběr způsobu reklamace není Kupující oprávněn měnit.
 28. Prodávající vystaví Kupujícímu při uplatnění jeho práva z odpovědnosti za vady zboží písemné potvrzení o přijetí reklamace
 29. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.
 30. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 31. Reklamace Zboží bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, a to v případě, že Prodávající obdržel všechny podklady nutné k jejímu vyřízení, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že reklamace nebude vyřízena včas, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kterou Prodávajícímu trvalo vyřízení reklamace Kupujícího.
 32. O vyřízení reklamace bude Kupující informován Prodávajícím a Zboží bude Kupujícímu vráceno stejným způsobem, jakým bylo Prodávajícímu dodáno.
 33. Kupující je při uplatňování práva dle § 1923 občanského zákoníku oprávněn požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených dle § 1924 občanského zákoníku a § 13 a § 24 odst. 7. písm. I) zákona o ochraně spotřebitele.
 34. V případě, že Kupující bude manipulovat se Zbožím v rozporu s návodem, ztrácí tímto veškeré nároky z vad.

 

 

 

 

Článek VII.

Způsob řešení stížností, dozorové orgány

 1. Stížnosti a spory vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícím je Kupující oprávněn mimosoudně řešit prostřednictvím:
  1. řízení vedeného Českou obchodní inspekcí www.coi.cz, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869
  2. elektronické adresy ledd.cz
 2. Nad činností Prodejce provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které se může Kupující v souladu s právními předpisy obracet se svými podněty:
  1. Česká obchodní inspekce,
  2. Živnostenské úřady
  3. Úřad pro ochranu osobních údajů,
  4. Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

 

Článek VIII.

Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a soubory cookies

 1. Prodávající během nakládání s osobními údaji Kupujícího, který je fyzickou osobou, postupuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, s nařízením GDPR a se zákonem o informační společnosti.
 2. Osobními údaji se dle nařízení GDPR rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat fyzickou osobu.
 3. Za zpracovatele osobních údajů se považuje správce – internetový obchod.
 4. Kupující souhlasí se zpracováním zejména těchto svých osobních údajů:
  1. jméno a příjmení,
  2. adresa bydliště,
  3. adresa elektronické pošty,
  4. telefonní číslo,

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 1. Kupující poskytuje údaje uvedené v čl. VIII. Odst. 4 zejména prostřednictvím Objednávkového formuláře internetového obchodu. Prodávající může získávat další informace o Kupujícím prostřednictvím tzv. cookies v souladu s čl. VIII. odst. 17 Obchodních podmínek.
 2. Prodávající je oprávněn získávat osobní údaje Kupujícího na základě právních základů v souvislosti s:
  1. plněním a uzavřením Kupní smlouvy s Kupujícím,
  2. plněním zákonných povinností Prodávajícího,
  3. oprávněnými zájmy Prodávajícího v rámci přímého marketingu,
  4. oprávněným zájmem Prodávajícího pro účely ochrany Právních nároků Prodávajícího.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kupující je oprávněn se dotázat Prodávajícího, kdo zpracovává jeho osobní údaje a Prodávající mu tuto informaci sdělí.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou nebo do doby, než Kupující souhlas odvolá způsobem uvedeným v čl. VIII. odst. 15 Obchodních podmínek. Po ukončení doby uchování Prodávající osobní údaje Kupujícího zlikviduje.
 6. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. V případě, že Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího na základě jim poskytnutého souhlasu, tedy nad rámec zákonných důvodů, je Kupující oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím:
  1. e-mailu zaslaného na emailovou adresu Prodávajícího,
  2. telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího,
  3. písemně prostřednictvím dopisu zaslaného na doručovací adresu Prodávajícího.
 8. Kupující má v souladu s nařízením GDPR právo na:
  1. přístup ke svým osobním údajům,
  2. opravu osobních údajů,
  3. výmaz osobních údajů,
  4. omezení zpracování osobních údajů,
  5. přenositelnost údajů,
  6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Kupující může svá práva uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. IX. odst. 6 Obchodních podmínek. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu budou požadované informace poskytnuty bez zbytečného odkladu.

 1. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, správné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 2. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav,
  2. požadovat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  3. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  4. podat žalobu k věcně a místně příslušenému soudu.
 3. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Prodávající je oprávněn v souladu s § 7 odst. 3 zákona o informační společnosti zasílat informace souvisejícím se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, který od něj koupil zboží. Kupující je oprávněn další zasílání informací odmítnout, a to například prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v čl. IX. odst. 6 Obchodních podmínek.
 5. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Prodávající používá soubory cookies, které se ukládají do elektronického zařízení, každého návštěvníka webového rozhraní. Návštěvník je oprávněn používání souborů cookies zablokovat v nastavení internetového prohlížeče.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušené české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Pokud je některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání neplatným nebo neúčinným, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je možné nalézt a stáhnout zde. (DOC)
 6. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: crystal stores s.r.o., Jakubská 121/1, Brno, 60200, adresa elektronické pošty shop@ledd.cz, telefon 776 238 875.
Zpět do obchodu